Werknemers- en werkgeversorganisaties in de bouw werken vanuit een gezamenlijk secretariaat, het Technisch Bureau voor de Bouwnijverheid. Daarin werken de cao-partijen voor de bouwsector samen: CNV vakmensen, FNV bouw en Bouwend Nederland.

Om toe te zien dat iedereen zich - waar dat zou moeten -
houdt aan de afspraken in de cao bouw en de cao bter is het Bureau naleving & werkingssfeer opgezet. Het Bureau is onderdeel van het Technisch Bureau Bouwnijverheid en heeft een eigen takenpakket:


• In bepaalde gevallen nagaan of de cao bouw van toepassing   is en daarvoor een werkingssfeeronderzoek (laten) uitvoeren.
• Als de cao bouw van toepassing is, in bepaalde gevallen   controleren of die ook wordt nageleefd en daarvoor een   nalevingsonderzoek (laten) uitvoeren.
• Bij geschillen tussen werknemer en werkgever adviseren   over de interpretatie of toepassing van een of meer   bepalingen van de cao bouw of de cao bter.
• Dispensatieverzoeken voor een of meer bepalingen van de   cao van werkgevers behandelen.

Bureau naleving & werkingssfeer let er op dat iedereen zich houdt aan de afspraken in de cao voor de bouwnijverheid.

Bent u werknemer of werkgever in de bouw? Zit u met vragen of onduidelijkheden over de cao? Op deze website leest u wat Bureau naleving & werkingssfeer voor u kan doen.