De cao Bouw & Infra en de cao BTER gelden voor iedereen die werkt in de bouwsector.

In bijzondere gevallen kunt u echter als werknemer een gegronde reden hebben om vrijstelling te vragen van een of meer bepalingen van die cao. In dat geval kunt u op grond van artikel 11 van de cao een dispensatieverzoek indienen bij het Technisch Bureau Bouwnijverheid. Vervolgens brengt Bureau naleving & werkingssfeer advies uit aan de Commissie Naleving. Die beslist over het verzoek volgens het reglement dispensatie (bijlage 3 van de cao BTER).

Deze uitspraak van de Commissie Naleving is bindend.